โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์-อรสุมา ราชภักดิ์เสนี" เป็นพันตรีหญิง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์-อรสุมา ราชภักดิ์เสนี" เป็นพันตรีหญิง

0
16 ก.พ. 64

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันตรีหญิงปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์-พันตรีหญิงอรสุมา ราชภักดิ์เสนี และอีก 5 นาย 


วันนี้(16 ก.พ.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีเนื้อหารายละเอียด ดังนี้


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

1.ว่าที่พันโท สุพงษ์ อัตนวานิช เป็น พันโท


2.ว่าที่พันตรี วุฒิพงษ์ พงษ์ชะอุ่มดี เป็น พันตรี


3.ว่าที่พันตรีหญิง ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง


4.ว่าที่พันตรีหญิง อรสุมา ราชภักดิ์เสนี เป็น พันตรีหญิง


5.ว่าที่ร้อยเอก วัชระ โหสิ เป็น ร้อยเอก


6.ว่าที่ร้อยโท นิคม ภิรมย์กิจ เป็น ร้อยโท


7.ว่าที่ร้อยโท อานนท์ สุมาลี เป็น ร้อยโททั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 2 ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค.2563 ลำดับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.2563 และลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.63 เป็นต้นไป

คำที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่