close sticky

อุโมงค์รถไฟทางคู่ 5.2 กม. ยาวที่สุดในประเทศไทยทะลุแล้ว

102
20 มิ.ย. 64

รถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ อุโมงค์รถไฟ 5.2 กม. ยาวที่สุดในประเทศไทยทะลุแล้ว


โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟกิจการร่วมค้าไอทีดี - อาร์ที ถือฤกษ์ดีร่วมกดปุ่มระเบิดทะลุอุโมงค์ ความยาว 5.2 กม. ถือเป็นอุโมงค์รถไฟทางคู่ที่ยาวที่สุดในประเทศ ณ อุโมงค์บ้านหินลับ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


สำหรับ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าและบริการ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2551 และมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เร่งดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีความถี่ของการเดินรถสูงและต้องเสียเวลารอการสับหลีกเป็นระยะเวลานาน โดยต่อมา โครงการฯ ยังได้รับการบรรจุไว้ในแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2553-2557


200731863_912259909337186_691


ต่อมา กระทรวงคมนาคมได้เสนอ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางราง ที่ให้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางคู่ในเส้นทางรถไฟเดิมช่วงที่มีปัญหาความคับคั่งของการเดินรถ เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าและสำหรับขบวนรถไฟท้องถิ่น โดยโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เป็น 1 ใน 5 เส้นทางรถไฟที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 รับทราบแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2559 เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประกอบด้วยโครงการ 20 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 1,796,385.77 ล้านบาท


201973418_912259612670549_688


เพื่อให้การก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เป็นไปตามกรอบกำหนดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้จ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วย การก่อสร้างทางรถไฟช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ และการก่อสร้างอุโมงค์ทางรถไฟ รวมถึงการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาในการควบคุมการก่อสร้างโครงการฯ 


201554061_912259506003893_124


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 1.ลดระยะเวลาการเดินทางและขนส่งในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 2.ดึงดูดให้ประชาชนหันมาใช้รถไฟเพื่อการเดินทางและขนส่งสินค้ามากขึ้น ช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการขนส่งของประเทศ 3.การปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟตลอดแนวเส้นทางโครงการ จะช่วยลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดตัดทางรถไฟ 4.ช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ 5.เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่โครงการกับระดับภูมิภาค และต่อเนื่องไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ


brochure-06


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่