เปิดรายชื่อห้องแล็บตรวจโควิด-19 ทั้งหมด 44 แห่งทั่วประเทศ

928
26 มี.ค. 63

รายชื่อห้องปฏิบัติการเครือข่ายที่ผ่านมาการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ 44 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่


ภาครัฐ 39 แห่ง แบ่งเป็น


กรุงเทพมหานคร 13 แห่ง
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (ส่วนกลาง)
- คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
- คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- โรงพยาบาลราชวิถี
- สถาบันบำราศนราดูร
- คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐ)
- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง


ต่างจังหวัด 26 แห่ง


- โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโกล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
- โรงพยาบาลลำปาง
- โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
- สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
- โรงพยาบาลนครปฐม
- โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
- โรงพยาบาลนครพิงค์
- โรงพยาบาลสุรินทร์
- โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
- คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง


เอกชน 5 แห่ง
- โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)
- คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง
- หวนจีนยีนเทคโนโลยี คลินิกเทคนิคการแพทย์
- บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด


ทั้งนี้ มีห้องปฏิบัติการที่กำลังประเมิน 15 แห่ง และกำลังจัดตั้ง 38 แห่ง คาดไทยจะมีห้องปฏิบัติการรวม 97 แห่ง

Now Playing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่