ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
"นายกฯ" ย้ำ คนดี-คนเก่ง-คนกล้า ต้องเคารพกฎหมาย รัก 3 สถาบันหลักของชาติ

"นายกฯ" ย้ำ คนดี-คนเก่ง-คนกล้า ต้องเคารพกฎหมาย รัก 3 สถาบันหลักของชาติ

0
24 มิ.ย. 63

นายกฯ ย้ำคนดี คนเก่ง คนกล้า ต้องเคารพกฎหมาย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐบาลพร้อมขับเคลื่อน “รวมไทย สร้างชาติ” ให้มีคนดี คนเก่ง คนกล้า เข้าสู่สังคมพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน


วันนี้ (24 มิ.ย.63) เวลา 11.00 น. ณตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ นำคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคม เพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง นายตวง อันทะไชย รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม นายชาญวิทย์ ผลชีวิน โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯลฯ เข้าพบเพื่อรับทราบนโยบายและความคิดเห็นของนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาส สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนและจัดทำแผนงานระดับต่าง ๆ สำหรับเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม


img_20200624121052000000
 
นายกฯ ยังได้ขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ได้ร่วมกันทำงานช่วยกันขับเคลื่อนสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาส สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งการทำงานต้องดูตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะต้นทางต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัว กลางทาง เช่นสถาบันการศึกษาทั้งระบบและปลายทาง คือ การผลิตคนผ่านสถานบันต่าง ๆ ออกไปสู่สังคมในอาชีพต่าง ๆ เช่น นักการเมือง นักวิชาการ ผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้น การจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าฯ ต้องมีแผนปฏิบัติและมาตรการรองรับที่ชัดเจนควบคู่ไปกับมิติอื่นๆ เช่น กีฬา กฎหมาย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 
นายกฯ ยังฝากช่วยกันหาแนวทางทำให้คนในสังคมคิดถึงผู้อื่นก่อนตนเอง โดยเฉพาะคนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถช่วยคนอื่นได้ เช่น การเคารพและไม่รบกวนซึ่งกันและกันบนเสรีภาพที่มีอยู่  การเคารพกฎหมาย พร้อมทั้งยังฝากไปถึงสถาบันการศึกษาและครูต้องมีวิธีการสอนแบบใหม่ในวิชาต่าง ๆ ให้น่าสนใจ ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ ศีลธรรม ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ฝึกให้รู้จักคิดวิเคราะห์ นำเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การศึกษาตรงกับความต้องการของตลาดและการพัฒนาประเทศด้วย


img_20200624121114000000
 
โอกาสนี้ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่งฯ ว่า เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของ 4 คณะกรรมาธิการฯ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจบริบทของประเทศไทย สถาบันชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และขับเคลื่อนให้สังคมช่วยกันผลักดันให้คนดี คนเก่ง และคนกล้า มีโอกาสในบทบาทต่าง ๆ ในสังคม ทั้งในระดับของผู้ปฏิบัติ และระดับของผู้ที่ออกนโยบาย ซึ่งขณะนี้การทำงานของคณะกรรมาธิการฯ ใกล้ที่จะสำเร็จแล้ว ทั้งนี้ พร้อมนำแนวคิดการทำงาน “รวมไทย สร้างชาติ” ดึงภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อให้มีคนดี คนเก่ง และคนกล้า มีโอกาสเข้าสู่สังคมพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
 
นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลพร้อมทำงานอย่างเต็มที่เพื่อประชาชน แม้บางเรื่องยังไม่สำเร็จในทันที เพราะต้องใช้เวลา เช่นเดียวกับการสร้างคนดี คนเก่ง และคนกล้า สู่สังคม โดยขอให้เป็นผู้เคารพกฎหมาย และเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้อง เชื่อมั่นจะมีคนดี คนเก่งเข้าสู่ระบบการเมืองร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่