"หมอบุ๋ม" พรรณประภา ยงค์ตระกูล ขึ้นแท่นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

"หมอบุ๋ม" พรรณประภา ยงค์ตระกูล ขึ้นแท่นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

0
31 ก.ค. 63

รมว.สาธารณสุข แต่งตั้ง "หมอบุ๋ม" พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ให้ดำรงตำแหน่งเป็น โฆษกกระทรวงสาธารณสุข


นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 815/2563 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาของคำสั่งดังกล่าวดังนี้


เพื่อให้การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้ง นางสาวพรรณประภา ยงค์ตระกูล เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้


1. แถลงข่าวประจำวัน


2. แถลงข่าวการประชุมกระทรวงสาธารณสุข


3. แถลงข่าววาระอื่นๆ และปฏิบัติงานด้านการสื่อสารตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย


4. จัดทำแผนงาน โครงการ การสื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานสนับสนุนและปฏิบัติ


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ahr0chm6ly9zlmlzyw5vb2suy29tl

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่