ยาดมโป้ยเซียน
นายกฯ สั่งบรรจุเป็น ข้าราชการ ต้องมีจริยธรรมดี รักชาติ เกี่ยวเลื่อนขั้น-ขึ้นเงินเดือน

นายกฯ สั่งบรรจุเป็น ข้าราชการ ต้องมีจริยธรรมดี รักชาติ เกี่ยวเลื่อนขั้น-ขึ้นเงินเดือน

0
13 พ.ค. 64

13 พ.ค. 64 กรณี ข้าราชการ ต้องมีจริยธรรมดี รักชาติ นางสาว ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าว่า จากที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้นโยบายกับทั้งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในหลายโอกาส ในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จริยธรรมที่ถูกต้องดีงามอย่างเคร่งครัดนั้น


วิษณุ ชี้ ธรรมนัส ไม่หลุด ส.ส.-รมต. เหตุพ้นโทษมาเกิน 5 ปีแล้ว 


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ หรือจัดจ้างเป็นพนักงาน พนักงานราชการ ลูกจ้างของราชการ หรือหน่วยงานของรัฐตามแต่กรณี ให้ครอบคลุมถึงพฤติกรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมที่ถูกต้องดีงามด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติเหมาะสม รวมทั้งมีคุณสมบัติในการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี ซึ่งจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรมในภาคราชการและสังคมไทยในภาพรวมต่อไป


ขณะที่ ชการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือเพื่อต่อสัญญา ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์ด้านความประพฤติ และมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วยอย่างเคร่งครัด


ไตรศุลี ระบุว่า นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้ความสำคัญกับแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้จริยธรรมที่เข้มงวด โดยนอกจากข้อสั่งการการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในระบบราชการ และหน่วยงานของรัฐข้างต้นแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็ได้เห็นชอบประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการการเมืองที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกำหนดให้ข้าราชการการเมืองต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


อย่างไรก็ตาม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุกของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ


ไพบูลย์ นิติตะวัน ยันพลังประชารัฐไม่สอบ ธรรมนัส ชี้ตอนเกิดเหตุยังไม่ได้เป็นสมาชิก 


ชูวิทย์ เหน็บ ธรรมนัส อาจไปถึงตำแหน่งนายกฯ ซัดนักร้องเรียนหายไปไหน ไม่เกาะกระแส 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม